C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

Condicions generals d’ús dels serveis

La contractació dels serveis de formació o d’altres productes oferts de manera directa pel COOOC mitjançant la seva pàgina web, www.coooc.cat, significa l’acceptació de les següents condicions generals de contractació (d’ara endavant, «les Condicions generals»).

I. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS GENERALS.
Mitjançant l’acceptació de les Condicions generals manifesteu:
Que sou una persona major d’edat i amb la capacitat jurídica necessària per a contractar.
Que heu llegit, enteneu i accepteu les Condicions generals.

II. OBJECTE.
Les Condicions generals tenen per objecte la contractació dels serveis o productes oferts de manera directa pel COOOC mitjançant la seva pàgina web www.coooc.cat
Les dades d’identificació del COOOC consten en el punt primer de l’avís legal que figura en aquesta mateixa pàgina web.

III. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.

El COOOC ofereix, mitjançant la seva pàgina web, serveis formatius i altres tipus de serveis. Aquests serveis consten descrits en cadascun dels apartats específics de la WEB. La persona usuària interessada en la contractació del producte o servei haurà d’assenyalar que es troba informada de les característiques concretes en les què s’ofereix el producte o servei.
Tanmateix, al marge de les condicions específiques del servei contractat, quan es tracti d’un acte formatiu/curs/congrés, la persona qui hi assisteixi o usuària del servei, haurà de ser la persona que s’hi hagi inscrit degudament. A més, haurà de ser major de divuit anys i tenir plena capacitat d’obrar per a celebrar contractes vinculants.
L’acceptació de les presents Condicions Generals i les especifiques del servei, serà condició necessària per a realitzar la inscripció a l’acte formatiu/curs/congrés o l’adquisició de qualsevol altre tipus de servei.
En el cas que es tracti d’un acte formatiu/curs/congrés i sigui prestat de manera presencial, les places seran adjudicades per rigorós ordre d’inscripció. En cas de completar-se l’aforament, s’obrirà una llista d’espera. La inclusió en la llista d’espera de l’acte formatiu/curs/congrés no implica cap garantia de disponibilitat futura de places per assistir-hi, ni comportarà cap pagament, fins que es realitzi l’efectiva inscripció a l’acte formatiu/curs/congrés, si escau. El registre serà per ordre d’inscripció a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

Si alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, que conservaran tota la seva vigència.
Aquestes condicions es complementen amb la informació que es fa constar a l’avís legal de de la WEB i amb la que consti per a cada producte o servei en particular.

IV. NORMES APLICABLES.
Les condicions generals estan subjectes al que es disposa en:
• La Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.
• El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries;
• La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya;
• La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia del dret digitals.
• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
• La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

V. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.
La persona usuària manifesta conèixer i accepta aquestes condicions, pel sol fet de validar la comanda del producte o el servei, en la modalitat de comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic – LSSI).
Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment pel COOOC i si escau les condicions particulars que en cada cas es puguin establir, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sempre prèviament per l’usuari.

VI. CONTRACTACIÓ I DRET DE DESISTIMENT.
6.1 Procés de contractació.
El procés de contractació és el següent:
a) s’iniciarà mitjançant l’enviament de les dades d’identificació de la persona usuària del servei, o la interessada en l’adquisició del producte, mitjançant el formulari d’inscripció habilitat al web, acceptant les condicions de contractació.

b) posteriorment, la persona usuària del servei o interessada en l’adquisició del producte haurà de seguir els passos corresponents per efectuar el pagament, a través de la passarel·la de pagament habilitada a l’efecte. S’ofereix el pagament mitjançant targeta bancària, a través de la passarel·la de pagament segura. Els càrrecs es realitzaran al compte associat a la targeta bancària utilitzada en el moment de realitzar la inscripció, càrrec que es produirà en el moment de confirmar el pagament. En cas que el càrrec no s’hagi pogut realitzar per qualsevol circumstància, no s’entendrà confirmada la inscripció.
Un cop finalitzat el procés de contractació s’enviarà un correu electrònic de confirmació de la inscripció a la persona usuària del servei, que haurà d’imprimir o portar en suport electrònic i presentar com a mitjà d’acreditació per accedir el dia de l’esdeveniment, al local on es realitzarà l’acte formatiu/curs/congrés contractat o altra tipus de servei contractat, en cas que sigui presencial.
Per a qualsevol dubte sobre el procés de contractació, correccions, incidències, dubtes o per a qualsevol assumpte sobre facturació pot posar-se en contacte enviant un e-mail a formacio@coooc.cat

6.2 Condicions de lliurament o inici de prestació de servei.
Fins que no es confirmi el pagament per targeta bancària, a través de la passarel·la de pagament habilitada a l’efecte, no es procedirà al lliurament del producte o de les credencials, per a l’accés a l’acte formatiu/curs/congrés, tan on-line com si fos el cas, presencial.
6.3 Preu
Serà l’indicat en el formulari d’inscripció. Els preus que consten en el portal són vigents únicament per a la compra en la modalitat de comerç electrònic a través de www.coooc.cat
6.4 Confirmació
Una vegada feta la compra del producte o servei, i en el termini més breu possible, des de l’execució de la compra i la comprovació del compliment dels requisits exigits, el COOOC remetrà per e-mail un comprovant de la compra. Si l’usuari no està d’acord amb les dades consignades en l’esmentada confirmació podrà sol·licitar la seva modificació o l’anul·lació del contracte.
6.5 Dret de desistiment.
La persona contractant del producte o servei, pot exercir el dret de desistiment de la matrícula de l’acte formatiu/curs/congrés contractat o el preu del producte adquirit, sense cap mena de justificació ni penalització, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, que es compten a partir de la data en què s’ha formalitzat. No obstant això, no es podrà exercir el dret de desistiment, si la persona contractant ja ha començat a assistir a l’acte formatiu/curs/congrés contractat, ja sigui de manera on-line o presencial.
Per exercir el dret de desistiment, s’ haurà d’efectuar la sol·licitud corresponent, pel mitjà dels que disposi el COOOC per a aquesta finalitat i, si fos el cas, tornar el producte o els recursos per a l’aprenentatge que hagin estat remesos a la persona que ha contractat el servei. El cost de la devolució dels recursos per a l’aprenentatge serà a càrrec de la persona que ha contractat l’acte formatiu/curs/congrés.
El COOOC reintegrarà, a la persona que ha contractat el producte o servei, l’import abonat, en un termini màxim de catorze dies naturals, a comptar a partir de la data de recepció de la sol·licitud corresponent. La devolució es farà mitjançant un ingrés al compte corrent facilitat o efectuant una anul·lació o devolució mitjançant la targeta bancària o mitjà de pagament emprat.
En tot cas, la devolució de l’import està condicionada a la devolució del producte o dels recursos per a l’aprenentatge i a la confirmació definitiva del pagament per part de la persona que ha contractat el servei.
En el cas dels serveis formatius, la matriculació és personal i intransferible i els drets que se’n deriven no poden ser traspassats a una tercera persona.
El COOOC no assumeix cap responsabilitat per la no execució o el retard en l’execució de qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les Condicions generals si aquesta manca d’execució o retard fos conseqüència d’un supòsit de força major o cas fortuït.

6.6 Altres
Determinats productes que s’ofereixen a traves d’aquest portal tenen continguts editorials, informació, opinió o ficció i són editats o produïts per tercers. El COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no es fa responsable dels continguts respecte d’aquests productes.
En cas que es produís algun error en la informació que se subministra per identificar el producte, o servei, el COOOC intentarà resoldre-ho. Si la informació facilitada no es correspongués amb les característiques del producte, la persona usuària o que ha contractat el servei, tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

VII. – SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ A LA PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI.
Per a qualsevol cosa que vulgui comunicar sobre la prestació del servei, així com aclarir els dubtes o incidències amb a l’acte formatiu/curs/congrés, tan on-line com presencial, o amb el servei contractat, la persona usuària pot enviar un correu electrònic al compte de correu: formació@coooc.cat

VIII. SUPÒSITS D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.
El COOOC no es fa responsable:
• del mal ús que realitzi la persona usuària del servei de les seves credencials d’accés a la plataforma (no està permès compartir les credencials d’accés o la documentació del servei amb persones alienes a la persona usuària del servei),
• de l’ús incorrecte dels nostres serveis (com per exemple, l’explotació comercial dels seus continguts i de la plataforma online) o qualsevol ús dels nostres serveis que no compleixi amb les condicions generals de contractació acceptades per part de la persona usuària del servei.

IX. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.
La nostra política de protecció de dades la podeu consultar a: https://www.coooc.cat en l’apartat de política de privadesa.

X. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
La persona usuària del servei no obté cap llicència ni autorització per a la utilització de la informació o contingut generat per la prestació del servei ni sobre cap dret relacionat amb això, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, més enllà de l’ús estrictament necessari per a complir amb l’objecte d’abast del servei contractat.
L’acceptació de les condicions generals de la prestació dels serveis del COOOC implica el seu compromís de compliment. El COOOC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als serveis i a la informació en ella continguda, en qualsevol moment, en el supòsit de detectar o tenir indicis raonables de no utilitzar la informació, documentació i la resta dels seus continguts del servei conformement a la seva finalitat objecte del contracte, de manera diligent, lícit i concorde a les condicions generals i els bons costums.

XI. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Les presents condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per als casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, totes dues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

XII. NOTIFICACIONS.
Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que les parts hagin d’efectuar en relació amb les Condicions generals s’han de fer per escrit i s’entén que es fan degudament quan són lliurades en mà, enviades per correu ordinari al domicili de l’altra part o a la seva adreça de correu electrònic, o bé a qualsevol altre domicili o adreça de correu electrònic que cada part indiqui a l’altra a aquest efecte.

Coooc

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària. En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí. Cookies View more
Acceptar