C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

TRANSPARÈNCIA

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, elabora (en el marc de les lleis) els Estatuts, les normes pròpies del Col·legi i els acords dels seus òrgans de govern.

Es per aquest motiu, i seguint els principis de transparència i ètica, que en aquesta secció es posa aquesta documentació a disposició de les persones usuàries i consumidores, destinatàries dels serveis professionals, i també de les persones col·legiades.

Coooc