C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

Reglament d’ús

 Article 1 

Dins l’àmbit del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, amb domicili a Barcelona, carrer Comte Borrell, 179-183, que ostenta entre les seves funcions pròpies a l’ordenació de l’exercici professional dels seus col·legiats i la representació exclusiva i la defensa dels interessos professionals dels mateixos, es crea la marca que es reprodueix a l’annex número 1, d’ara endavant la Marca, consistent en una denominació i un distintiu gràfic, la qual podrà ser utilitzada, en els termes i condicions d’aquest Reglament, com a distintiu professional dels serveis prestats pels col·legiats que, reunint les característiques especificades en aquest Reglament, compleixin tots els requisits que exigeixin tant el Reglament com la Llei de marques vigent. 

Mitjançant l’aprovació d’aquest Reglament, es crea un distintiu per als òptics col·legiats que serveixi com a signe distintiu comú, per tal de millorar i reforçar la seva identitat enfront d’altres professionals. 

Article 2

 •  La titularitat de la Marca correspondrà al Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya amb seu social en el c/Comte Borrell, 179-183, Local, 08015 Barcelona y CIF Q-0801165-B 
 •  La Marca serà depositada per al seu registre a la Oficina Española de Patentes y Marcas en las següents classes: 

Classe 9: “Ulleres, vidres per a ulleres, vidres per a lents (ulleres), vidres òptics, articles òptics graduats, lents correctores (òptica), muntures per a ulleres, estoigs per a ulleres, articles d’òptica, aparells i instruments òptics”. 

Classe 35: “Serveis de venda a l’engròs, serveis de venda al detall en comerços i a través de xarxes mundials de la informàtica, tot això per a ulleres, vidres per a ulleres, vidres per a lents (ulleres), vidres òptics, articles òptics graduats, lents correctores (òptica), muntures per a ulleres, estoigs per a ulleres, articles d’òptica, aparells i instruments òptics, audiòfons, aparells per al tractament de la sordesa, preparacions, conservació i solucions per a la neteja i desinfecció de lents de contacte”. 

Classe 41: “Serveis d’educació, formació, esbarjo, activitats esportives i culturals, organització i direcció de conferències, congressos, col·loquis, seminaris, simposis i d’exposicions amb fins culturals o educatius; muntatge de programes radiofònics i de televisió, edició de textos (que no siguin publicitaris), publicacions electròniques de llibres i diaris en línia, tot això especialment destinat a grups col·legiats “. 

Classe 44: “Serveis d’optometria, serveis òptics, adaptació de lents òptiques; serveis d’òptica, serveis de proves de la vista (òptics), cirurgia làser per a la vista. “ 

Article 3

Persones autoritzades per usar la marca: 

  • Col·legiats/es inscrits al Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya com Exercents per al que hauran de complir els requisits recollits en l’article 14 dels Estatuts del COOOC (EC):

I. Estar en possessió d’algun dels títols o situacions previstes a l’article 6 de l’EC 

II. No estar sotmès a causa d’incompatibilitat o incapacitat per a l’exercici de la professió 

III. No estar suspès de l’exercici professional per sanció disciplinària col·legial ferma 

IV. Abonar la quota d’ingrés corresponent i complir els requisits documentals que s’estableixen a l’article 15 EC 

V. Qualsevol altra exigible legalment

 • Quan el subjecte autoritzat perdi la seva condició de col·legiat, o es trobi suspès o inhabilitat per a l’exercici professional, el dret d’ús quedarà automàticament revocat 

Article 4

Condicions d’ús de la Marca

 1. L’ús de la Marca és voluntari per a tots els subjectes autoritzats prèvia comunicació per escrit a la secretària del Col·legi (correu electrònic, correu ordinari, fax) de la voluntat de formar part del registre d’usuaris de la marca.
 2. Les dimensions de la Marca són lliures. Es podrà ampliar o reduir, sempre que conservin les proporcions originals per adaptar-les a les necessitats dels subjectes autoritzats, però mai de forma parcial. La impressió només es podrà fer en tinta de color blau.
 3. L’ús de la Marca exigirà fer constar el nom i cognom, el nombre de col•legiat així com el domicili professional.
 4. La Marca podrà ser utilitzada conjuntament amb la capçalera o el logotip propi dels subjectes autoritzats.

Article 5

La utilització de la Marca per part dels subjectes autoritzats es troba subjecta a les següents limitacions:

 1. La Marca no es podrà utilitzar en la publicitat o documents emesos pel subjecte autoritzat relacionats amb activitats diferents de l’exercici professional de l’òptica i
 2. La Marca no podrà ser combinada amb cap altre logotip o imatge, de tal manera que pogués crear un tercer logotip o marca.
 3. La Marca no podrà ser eliminada, distorsionada o alterada en qualsevol dels seus elements per part dels subjectes autoritzats.
 4. No cedir en tot o en part els drets que l’autorització els atorga, excepte quan el titular de la marca ho autoritzi expressament per escrit.

Article 6

 1. Es crea la Comissió de Control de la Marca, la qual estarà composta per la Comissió Permanent del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, o bé per una Comissió específica en què aquesta delegui.
 2. La tasca de la Comissió de Control consistirà a aplicar els preceptes d’aquest Reglament i de la Llei de marques, vetllant pel seu compliment, per la qual cosa exercirà les funcions de control necessàries, especialment, la inspecció directa sense previ avís, a través de les persones que designi, dels suports d’utilització de la Marca pels subjectes autoritzats, i l’obtenció de proves documentals. Aquestes seran analitzades convenientment per la Comissió de Control, que realitzarà en cada cas, l’informe oportú.
 3. En els casos de silenci o negativa per part del subjecte autoritzat a facilitar les proves documentals esmentades, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya es reserva el dret de revocar el dret a utilitzar la Marca, així com exercitar les accions disciplinàries o judicials corresponents.

Article 7

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya disposarà d’un Registre d’usuaris autoritzats que coincideixi amb el Registre de col·legiats.

Article 8

Són obligacions dels usuaris autoritzats:

 1. El fet d’haver de sotmetre’s a les inspeccions periòdiques que la Comissió de Control dugui a terme sense previ avís, cedint proves documentals si així se’ls
 2. No fer un ús indegut o fraudulent de la Marca, assumint els danys i perjudicis que una utilització incorrecta de la Marca pugui ocasionar tant al Col·legi com a tercers.
 3. Comunicar al titular de la Marca (Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya), en un termini màxim de quinze dies, tot coneixement que tinguin sobre violacions del dret de la marca.
 4. No cedir o subllicenciar en tot o en part els drets que l’autorització els atorga, llevat que el titular de la Marca (Col·legi Oficial d’Òptics optometristes de Catalunya) ho autoritzi expressament per escrit.

Article 9

La cancel·lació de l’autorització es produirà per renúncia de l’autoritzat i per revocació comunicada per la Comissió de Control amb motiu de l’incompliment per part d’aquell de les obligacions contretes en el moment de la seva inscripció, així com de qualsevol vulneració les normes d’aquest Reglament o de la normativa col·legial aplicable.

Article 10

Responsabilitats derivades

El titular de la marca només garanteix als usuaris de la mateixa el fet de la pròpia existència de la marca col·lectiva, així com la seva inscripció i vigència en l’Oficina Española de Patentes i Marcas.

Com a usuaris de la marca col·lectiva seran els únics responsables per una prestació defectuosa dels seus serveis, de tal manera que no podran, en cap cas, responsabilitzar al titular de la marca.

En tot cas, l’usuari de la marca haurà d’assumir per compte propi les indemnitzacions i perjudicis ocasionats a tercers i que es derivin de les seves accions o omissions del seu exercici professional.

Article 11

Sancions

 1. El règim sancionador en matèria d’utilització de la Marca es regirà per les normes que conté el títol VI dels Estatuts del Col·legi, amb les especialitats establertes en aquest Reglament.
 2. Constitueix una infracció lleu la realització d’un acte contrari a la normativa aplicable i a les limitacions de l’article 5è. d’aquest Reglament, quan aquest acte no tingui una particular transcendència motivada per la seva difusió o per altres circumstàncies.

  No obstant això, la Comissió Permanent podrà no sancionar la infracció quan l’òptic optometrista hagi cessatimmediatament en la seva realització tan aviat com hagi rebut el requeriment de cessació.

 3. Constitueixen infraccions greus:

  1. La realització d’un acte contrari a la normativa aplicable i a les limitacions de l’article 5è. d’aquest Reglament, quan aquest acte tingui una particular transcendència motivada per la seva difusió o per altres circumstàncies.

  2. La persistència en la realització d’un acte que constitueixi una infracció lleu, tot i el requeriment del seu cessament.

  3. La reincidència en un acte que constitueixi una infracció

 4. Constitueixen infraccions molt greus:

  1. La persistència en la realització d’un acte que constitueixi una infracció greu, tot i el requeriment del seu cessament.
  2. La reincidència en un acte que constitueixi una infracció

L’incompliment del present Reglament d’Ús per part de la persona autoritzada, així com l’incompliment de les possibles modificacions que es realitzin, comportarà la revocació immediata de l’autorització atorgada per utilitzar la Marca, sense que l’usuari pugui exigir cap compensació al titular de la marca.

Article 12

Accions derivades del registre de la Marca

Només el titular de la Marca (Col·legi Oficial d’Òptics optometristes de Catalunya), està legitimat per exercir les accions legals derivades del Registre de la Marca, bé per iniciativa pròpia, bé a instància de les persones autoritzades, contra tots aquells que infringeixin els drets de la Marca.

Article 13

Modificacions del Reglament d’Ús

Qualsevol proposta o modificació que afecti el contingut del present Reglament d’Ús es notificarà als usuaris autoritzats, perquè siguin conscients d’aquesta a l’hora d’aplicar les modificacions en l’ús de la Marca col·lectiva als seus productes. En cas que la modificació no sigui acceptada per algun dels col·legiats, l’autorització inicialment concedida podrà ser revocada.

Coooc

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària. En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí. Cookies View more
Acceptar